La fascitis plantar és una patologia que provoca un procés dolorós i fins i tot inflamatori en la planta del peu. En ocasions pot derivar un esperó calcani, observable mitjançant radiografia. Aquest és un punt important ja que l’esperó és una conseqüència directa de la fascitis i no un os que creixi de forma anòmala com habitualment s’acostuma a pensar, per tant caldrà tractar les dues entitats de la mateixa manera.  

Habitualment és produïda per un excés de tracció sobre la fàscia plantar en la zona on aquesta s’insereix en el calcani. Es tracta d’una estructura que permet aguantar la volta plantar en càrrega i en el moment de realitzar la passa. Les principals causes són degudes a variacions en el pes sobre el peu, alteracions biomecàniques i una mala elecció  del calçat (és bastant típic veure aquest tipus de patologia en les últimes etapes de l’estiu). 

La simptomatologia que produeix es manifesta en el moment de posar-nos en marxa i afecta principalment a la part mitja i posterior del peu o en palpar la zona directament.  

Un cop realitzat el correcte diagnòstic el tractament passarà per corregir les disfuncions mecàniques que produeixen l’excés de tracció, estiraments de la musculatura posterior de la cama i un tractament simptomàtic per tal de disminuir el dolor.  No cal oblidar els consells pertinents en cas de ser produït per un mal calçat i l’aplicació si s’escau de mesures com la crioteràpia per alleugerir el dolor més agut. En casos aguts també es recomana l’aplicació d’embenats funcionals per tal de disminuir la càrrega en la zona.  

En el cas dels esperons més endurits i persistents, en ocasions es recomana un tractament amb ones de xoc però cal recordar que sense un tractament adequat de les causes que provoquen aquest problema la possibilitat que es repeteixi el problema serà alta.